วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2551

เข้าค่ายพุทธบุตร

โครงการเขาค่ายพุทธบุตร
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนด
จุดมุ่งหมายการจัดการศึกษาว่า ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติ
ปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข การจัดการศึกษาทั้ง ๓ ระบบ ต้องเน้นความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และ
บูรณาการ ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการกีฬา ตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการ
ศึกษา ดังนั้นการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรจึงเป็นวิธีการที่จะปลูกฝัให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมได้วิธีหนึ่ง

วัตถุประสงค์
๑.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุขตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
๒.
ด้านคุณภาพ